ایمیل های آلوده به ویروس

ایمیل های آلوده به ویروس     با اف۱ همراه باشید. ویروس ها معمولا خود را در فایل های ظاهرا پاک، پنهان میکنند. اگر پیامی دریافت کردید که فرستنده اش را نمیشناختید، حتی اگر فایل ارسالی بدون ضمیمه بود، در باز کردن آن احتیاط کنید. اگر به هر دلیل مشکوک به آلوده بودن ایمیل بودید، […]