ورود به سایت

فراموشی رمز
نام‌نویسی
icon

با صفحه ی desktop چرخیده چه کار کنیم؟

با صفحه ی desktop چرخیده چه کار کنیم؟

اف۱ به شما پاسخ میدهد:

مسیر زیر را طی کنید:

control panel>display>change display settings>orientation>landscape>keep changes

Desktop شما به حالت عادی برمیگردد.

راهنمای تصویری

راهنمای تصویر۱

راهنمای تصویر۱

 

اهنمای تصویر2

راهنمای تصویر۲

 

راهنمای تصویر3

راهنمای تصویر۳

 

   نوشته شده توسط : پگاه زارع