ورود به سایت

فراموشی رمز
نام‌نویسی
icon

اسامی برندگان قرعه کشی مرکز اف یک

قرعه کشی مرکز اف یک در تاریخ ۹۴/۵/۱۰ انجام شد و اسامی برندگان به شرح زیر می باشد :

f1-gore

 

۹۳۹٫٫٫۷۴۲۲ مسعودی تلوزیون ال جی
۹۱۸٫٫٫۹۴۳۸ کویینی تفرشی تلوزیون ال جی
۹۳۸٫٫٫۵۸۳۵ جعفری اسپیکر سادیتا +ماوس گیمینگ + فلش ۸ گیگ
۹۳۸٫٫٫۶۱۱۳ مهیمنی اسپیکر سادیتا + فلش ۸ گیگ
۹۱۲٫٫٫۷۵۰۶ زیاری اسپیکر سادیتا + فلش ۸ گیگ
۹۳۵٫٫٫۱۴۱۴ منصوری اسپیکر سادیتا + فلش ۸ گیگ
۹۳۸٫٫٫۶۵۷۰ خورشیدی اسپیکر سادیتا + فلش ۸ گیگ
۹۲۰٫٫٫۵۱۹۴ موسوی اسپیکر سادیتا + فلش ۸ گیگ
۹۳۸٫٫٫۲۹۵۴ دولت آبادی اسپیکر سادیتا + فلش ۸ گیگ
۹۱۲٫٫٫۴۱۳۸ احمدی اسپیکر سادیتا + فلش ۸ گیگ
۹۲۱٫٫٫۴۹۲۴ حجتی اسپیکر سادیتا + فلش ۸ گیگ
۹۳۵٫٫٫۶۳۲۶ بهادری اسپیکر سادیتا + فلش ۸ گیگ
۹۱۶٫٫٫۵۱۰۲ خادمیان اسپیکر سادیتا + فلش ۸ گیگ
۹۱۴٫٫٫۹۴۱۴ شریفی اسپیکر سادیتا + فلش ۸ گیگ
۹۳۶٫٫٫۷۸۴۱ قاسمی اسپیکر سادیتا + فلش ۸ گیگ
۹۱۳٫٫٫۹۰۲۴ بیدی اسپیکر سادیتا + فلش ۸ گیگ
۹۱۲٫٫٫۶۱۲۰ رضایی اسپیکر سادیتا + فلش ۸ گیگ
۹۳۷٫٫٫۱۸۰۵ حیدری اسپیکر سادیتا + فلش ۸ گیگ
۹۱۹٫٫٫۵۵۷۰ محمدی اسپیکر سادیتا + ۳۰ دقیقه مکالمه رایگان
۹۰۱٫٫٫۶۹۳۴ فخر بنی اسپیکر سادیتا + ۳۰ دقیقه مکالمه رایگان
۹۱۲٫٫٫۳۹۰۵ تدینی اسپیکر سادیتا + ۳۰ دقیقه مکالمه رایگان
۹۱۲٫٫٫۰۴۸۰ صدری اسپیکر سادیتا + ۳۰ دقیقه مکالمه رایگان
۹۱۰٫٫٫۰۹۷۰ اسفندیاری اسپیکر سادیتا + ۳۰ دقیقه مکالمه رایگان
۹۱۲٫٫٫۹۳۷۱ دانشور اسپیکر سادیتا + ۳۰ دقیقه مکالمه رایگان
۹۱۵٫٫٫۰۶۱۶ خزیمه اسپیکر سادیتا + ۳۰ دقیقه مکالمه رایگان
۹۲۱٫٫٫۱۱۸۴ رمضانی اسپیکر سادیتا + ۳۰ دقیقه مکالمه رایگان
۹۳۹٫٫٫۴۸۴۷ خدابخشی اسپیکر سادیتا + ۳۰ دقیقه مکالمه رایگان
۹۳۸٫٫٫۱۴۳۷ احمدی اسپیکر سادیتا + ۳۰ دقیقه مکالمه رایگان
۹۱۲٫٫٫۰۸۶۳ صالحی اسپیکر سادیتا + ۳۰ دقیقه مکالمه رایگان
۹۳۵٫٫٫۴۴۷۷ عسگری اسپیکر سادیتا + ۳۰ دقیقه مکالمه رایگان
۹۱۲٫٫٫۲۴۶۴ خرسند اسپیکر سادیتا + ۳۰ دقیقه مکالمه رایگان
۹۲۱٫٫٫۴۷۱۸ طالبی اسپیکر سادیتا + ۳۰ دقیقه مکالمه رایگان
۹۱۲٫٫٫۳۹۶۵ بهروز اسپیکر سادیتا + ۳۰ دقیقه مکالمه رایگان
۹۳۹٫٫٫۹۹۲۸ ستارزاده اسپیکر سادیتا + ۳۰ دقیقه مکالمه رایگان
۹۱۲٫٫٫۰۲۱۸ یوسفی اسپیکر سادیتا + ۳۰ دقیقه مکالمه رایگان
۹۱۹٫٫٫۶۴۱۲ جعفری اسپیکر سادیتا + ۳۰ دقیقه مکالمه رایگان
۹۱۶٫٫٫۶۷۵۹ شریف نیا اسپیکر سادیتا + ۳۰ دقیقه مکالمه رایگان
۹۳۳٫٫٫۱۳۲۶ جلیلی اسپیکر سادیتا + ۳۰ دقیقه مکالمه رایگان
۹۱۱٫٫٫۶۸۰۶ غلامی اسپیکر سادیتا + ۳۰ دقیقه مکالمه رایگان
۹۱۲٫٫٫۹۰۰۶ بغدادی اسپیکر سادیتا + ۳۰ دقیقه مکالمه رایگان
۹۳۰٫٫٫۰۸۷۳ فرهاد اسپیکر سادیتا + ۳۰ دقیقه مکالمه رایگان
۹۱۳٫٫٫۰۷۵۰ مطلبی اسپیکر سادیتا + ۳۰ دقیقه مکالمه رایگان
۹۲۱٫٫٫۹۱۲۷ پناه زاده اسپیکر سادیتا + ۳۰ دقیقه مکالمه رایگان
۹۱۳٫٫٫۶۱۹۰ اسدالهی اسپیکر سادیتا + ۳۰ دقیقه مکالمه رایگان
۹۳۰٫٫٫۶۳۳۶ آتشی اسپیکر سادیتا + ۳۰ دقیقه مکالمه رایگان
۹۱۹٫٫٫۴۱۰۸ عدالت منش اسپیکر سادیتا + ۳۰ دقیقه مکالمه رایگان
۹۳۰٫٫٫۲۹۱۸ میرزایی اسپیکر سادیتا + ۳۰ دقیقه مکالمه رایگان
۹۳۸٫٫٫۳۵۳۴ حسینی اسپیکر سادیتا + ۳۰ دقیقه مکالمه رایگان
۹۳۶٫٫٫۵۴۱۶ تجری اسپیکر سادیتا + ۳۰ دقیقه مکالمه رایگان
۹۱۵٫٫٫۳۲۴۵ موحدی اسپیکر سادیتا + ۳۰ دقیقه مکالمه رایگان
۹۱۲٫٫٫۳۸۹۳ رعوفی اسپیکر سادیتا + ۳۰ دقیقه مکالمه رایگان
۹۱۲٫٫٫۶۰۳۰ صادقی اسپیکر سادیتا + ۳۰ دقیقه مکالمه رایگان
۹۳۶٫٫٫۷۱۰۵ کوهنانی اسپیکر سادیتا + ۳۰ دقیقه مکالمه رایگان
۹۳۵٫٫٫۴۶۰۴ معمار اسپیکر سادیتا + ۳۰ دقیقه مکالمه رایگان
۹۳۷٫٫٫۵۴۶۴ منتظری اسپیکر سادیتا + ۳۰ دقیقه مکالمه رایگان
۹۳۳…۷۹۴۲ هدایتی اسپیکر سادیتا + ۳۰ دقیقه مکالمه رایگان
۹۱۲٫٫٫۴۵۳۷ یزدیان اسپیکر سادیتا + ۳۰ دقیقه مکالمه رایگان
۹۱۲٫٫٫۰۶۵۱ اسفندیاری اسپیکر سادیتا + ۳۰ دقیقه مکالمه رایگان
۹۱۲٫٫٫۰۲۰۶ فرجی اسپیکر سادیتا + ۳۰ دقیقه مکالمه رایگان
۹۱۲٫٫٫۱۶۰۶ اکبرپور اسپیکر سادیتا + ۳۰ دقیقه مکالمه رایگان
۹۱۲٫٫٫۸۲۷۰ فاتحی اسپیکر سادیتا + ۳۰ دقیقه مکالمه رایگان
۹۱۲٫٫٫۷۸۱۱ اکبری اسپیکر سادیتا + ۳۰ دقیقه مکالمه رایگان
۹۳۵٫٫٫۴۵۷۶ خسروی اسپیکر سادیتا + ۳۰ دقیقه مکالمه رایگان
۹۱۲٫٫٫۲۸۴۹ حسین خواه اسپیکر سادیتا + ۳۰ دقیقه مکالمه رایگان
۹۳۰٫٫٫۱۴۶۳ رضازاده اسپیکر سادیتا + ۳۰ دقیقه مکالمه رایگان
۹۱۳٫٫٫۲۴۰۳ یوسفی اسپیکر سادیتا + ۳۰ دقیقه مکالمه رایگان
۹۳۳٫٫٫۶۳۹۵ خلجی اسپیکر سادیتا + ۳۰ دقیقه مکالمه رایگان
۹۳۹٫٫٫۹۰۵۷ حسینی اسپیکر سادیتا + ۳۰ دقیقه مکالمه رایگان
۹۱۲٫٫٫۹۷۱۶ حیدری اسپیکر سادیتا + ۳۰ دقیقه مکالمه رایگان
۹۱۰٫٫٫۸۰۳۹ حیدریان اسپیکر سادیتا + ۳۰ دقیقه مکالمه رایگان
۹۳۵٫٫٫۱۰۱۷ کشمیری اسپیکر سادیتا + ۳۰ دقیقه مکالمه رایگان
۹۱۲٫٫٫۲۲۴۹ هنردوست اسپیکر سادیتا + ۳۰ دقیقه مکالمه رایگان
۹۳۰٫٫٫۳۰۵۷ سعادتیان اسپیکر سادیتا + ۳۰ دقیقه مکالمه رایگان
۹۱۶٫٫٫۳۲۱۹ خلیلی اسپیکر سادیتا + ۳۰ دقیقه مکالمه رایگان
۹۱۲٫٫٫۳۱۶۱ سیدیان اسپیکر سادیتا + ۳۰ دقیقه مکالمه رایگان
۹۳۹٫٫٫۶۶۲۰ رجبی اسپیکر سادیتا + ۳۰ دقیقه مکالمه رایگان
۹۱۲٫٫٫۶۹۹۴ پورپاک اسپیکر سادیتا + ۳۰ دقیقه مکالمه رایگان
۹۳۶٫٫٫۳۶۶۱ مهدوی اسپیکر سادیتا + ۳۰ دقیقه مکالمه رایگان
۹۳۷٫٫٫۱۵۶۳ یاوری اسپیکر سادیتا + ۳۰ دقیقه مکالمه رایگان
۹۱۳٫٫٫۱۴۲۱ نظری اسپیکر سادیتا + ۳۰ دقیقه مکالمه رایگان
۹۳۵٫٫٫۲۴۳۰ فرهناکی اسپیکر سادیتا + ۳۰ دقیقه مکالمه رایگان
۹۱۱٫٫٫۰۶۰۰ داوودی اسپیکر سادیتا + ۳۰ دقیقه مکالمه رایگان
۹۳۶٫٫٫۱۲۲۵ حمیدی اسپیکر سادیتا + ۳۰ دقیقه مکالمه رایگان
۹۱۲٫٫٫۰۶۴۰ جهانشاهی اسپیکر سادیتا + ۳۰ دقیقه مکالمه رایگان
۹۳۷٫٫٫۴۰۳۸ شیاسی اسپیکر سادیتا + ۳۰ دقیقه مکالمه رایگان
۹۱۲٫٫٫۱۰۵۶ پدرام اسپیکر سادیتا + ۳۰ دقیقه مکالمه رایگان
۹۱۲٫٫٫۱۰۴۹ شیرازی اسپیکر سادیتا + ۳۰ دقیقه مکالمه رایگان
۹۱۲٫٫٫۰۸۶۲ یزدانی اسپیکر سادیتا + ۳۰ دقیقه مکالمه رایگان
۹۱۲٫٫٫۶۴۶۷ جلالی اسپیکر سادیتا + ۳۰ دقیقه مکالمه رایگان
۹۱۸٫٫٫۵۴۲۷ میراحمدی اسپیکر سادیتا + ۳۰ دقیقه مکالمه رایگان
۹۱۲٫٫٫۰۷۸۷ عبدی اسپیکر سادیتا + ۳۰ دقیقه مکالمه رایگان
۹۳۸٫٫٫۷۷۱۲ مختاری اسپیکر سادیتا + ۳۰ دقیقه مکالمه رایگان
۹۳۵٫٫٫۱۹۰۶ نیاکانی اسپیکر سادیتا + ۳۰ دقیقه مکالمه رایگان
۹۱۳٫٫٫۱۱۶۴ شاکری اسپیکر سادیتا + ۳۰ دقیقه مکالمه رایگان
۹۱۱٫٫٫۵۱۳۰ احمدی اسپیکر سادیتا + ۳۰ دقیقه مکالمه رایگان
۹۳۷٫٫٫۸۳۸۳ پارسیان اسپیکر سادیتا + ۳۰ دقیقه مکالمه رایگان
۹۳۸٫٫٫۷۶۶۸ بازودار اسپیکر سادیتا + ۳۰ دقیقه مکالمه رایگان
۹۱۳٫٫٫۸۶۹۹ احمدی اسپیکر سادیتا + ۳۰ دقیقه مکالمه رایگان
۹۱۲٫٫٫۷۹۵۰ حیدری اسپیکر سادیتا + ۳۰ دقیقه مکالمه رایگان

 

برای آشنایی با اسپیکر زیبای سادیتا کلیک کنید